Jdi na obsah Jdi na menu


Rozhovor s vývojářem hry AISNSim

9. 2. 2017

Vzhledem k nízké aktivitě a téměř žádným událostem ve vesmíru Hvězdné brány jsme přemýšleli, jak vás zaujmout a co pro vás připravit, aby jste se nenudili. Nakonec byl schválen návrh o rozhovoru s vývojářem hry AISNSim. Všimli jsme si totiž vysokého zájmu o tento simulátor a to nejen v České republice. 

Nevím, jestli to víte, ale projekt AISNSim byl neoficiálně zrušen a jeho zdrojový kód byl rozprodán, aby si každý, kdo to umí, dotvořil vlastní verzi. Poslední volně dostupná verze byla a je AISNSim 3.1.0. 

Zde najdete český překlad rozhovoru a také originální anglický rozhovor.

Rozhovor:

Jmenuji se Dobs Totev a jsem tvůrce AISNSim.

1. Jak vás vůbec napadlo vytvořit něco takového?

Když jsem v roce 200 založil AISNSim, bylo mi okolo 15 let. Byl jsem velký fanda seriálu Stargate SG-1 a také filmu Stargate (1994), ale když se začala vysílat Stargate Atlantis, tak mi to vzalo dech. Byl jsem tak ohromený příběhem, high-tech zařízeními, které se v seriálu objevovaly, nové postavy a futuristická systémová rozhraní města antiků.

Jednoho dne, když jsem se opět koukal na jednu z epizod, tak jsem cítil, že bych opravdu chtěl být částí Atlantidy a mít schopnost ovládat její možnosti. Tak jsem se rozhodl vytvořit AISNSim, nejen že jsem ho chtěl vytvořit sám pro sebe, ale také jsem to chtěl sdílet i s celou Stargate komunitou, takže tedy s každým, kdo se cítil jako já, aby měl také možnost zažít možnost být součástí města a prožívat svůj příběh na Atlantidě z pohodlí domova.

2. Než byl zrušen web aisnsim.com, tak si vzpomínám, že jsem četl nebo viděl simulátor operačního systému Aurory a možná i něco o SGU. Co přesně v nich mělo být, pokud jste to vůbec plánovali.

To je správně. Když seriál běžel a poté, co byl uveden seriál Stargate Universe, tak jsem už měl plány vytvořit simulátor založený na příběhu SGU, ale nikdy nebyly dokončeny do plné verze. Pár betaverzí bylo vydáno se základními funkcemi a poté byly projekty ukončeny.

3. Bude projekt AISNSim 4.0 obnoven, nebo nějaký z vašich projektů?

Projekt AISNSim byl neoficiálně ukončen v roce 2011. Rozhodl jsem se vrátit ke kariéře a můj čas na tvorbu AISNSim byl tedy velice limitován. Zaměřil jsem se na to být UI/UX Designérem a založil jsem si designovou agenturu pro vytváření věcí pro weby, mobilní zařízení a konzole. Uvědomil jsem si, že jsem si docela užil vytváření užviatelského rozhraní simulátoru a proto takto zaměřená agenturu. 

Navzdory tomu jsem stále věřil, že jednou budu mít čas se k tvorbě vrátit, ale buďme realističtí, dnes je rok 2017 a stále nemám čas vrátit se a pracovat na tom. Technologie se od roku 2011 a já opravdu nemám potřebu pokračovat na projektu v jeho aktuální podobě.

Později jsem se díval na některé z mých oblíbených epizod SGA a přemýšlel jsem obecně o AISNSim, jak bylo úžasné cítit taje Atlantidy. Začal jsem přemýšlet, že bych možná obnovil tento projekt ve formě aplikace pro zařízení s iOS a také pro zařízení s Androidem, ale momentálně nemám zkušenosti a zdroje pro developerství  pro iOS, takže jestli nějaký Stargate nadšenec bude mít zájem, budu rád, když se ozve na d.totev@gmail.com a poté bychom probrali detaily.

4.Jaké věci měly být v nové verzi AISNSim 4.0 nové nebo jiné než v předešlé verzi?

Nebude žádná verze AISNSim 4.0, ale pokud to půjde dobře, tak se možná dočkáte AISNSim na svých mobilních zařízeních.

5. Kolik lidí pracovalo lidí?

Původně jsem to byl jenom já, ale během verze 3 jsem měl jednoho pomocníka, který měl stejnou vášeň o SG a tak jsme pokračovali na projektu společně.

6. Jak dlouho trvalo, než jste vydali novou první verzi hry. A jak dlouho jste poté aktivně AISNSim programovali?

Trvalo mi to jedno léto a půl zim, než jsem vytvořil první verzi, když jsem se musel naučit, jak to vydat.

7. Jak moc složité bylo vytvořit něco takového?

Bylo to dost složité, hlavně, když jsem se musel všechno naučit od základů. Díky těmto pokusům jsem se zvládl naučit mnoha věcem pro moji kariéru. Vždy jsem byl vděčný AISNSim a za podporu od Stargate komunity. Občas se mi stýská po tom pocitu z AISNSim a jsem šťastný, že na to mám vzpomínky k zapamatování.

8. Setkali jste se s nějakými problémy během tvorby?

Vždy tam byl problém - nebylo dost času pracovat na něčem, co milujete. Byl jsem na střední škole, takže jsem byl dost zaneprázdněný studiem, pak jsem začal pracovat jako Web/UI Designer v agentuře v mé zemi a postupem to byla největší překážka pro tvorbu simulátoru. Nestíhal jsem tak moc, že jsem již neměl prostor k vytvoření i jedné funkce.

9. V simulátoru byly různé obrazovky, které jsme mohli vidět v seriálu, ale chci se zeptat, vytvářel jste si je vy nebo jste je měl od někoho?

Všechny obrazovky v seriálu byly manuálně vytvořeny mnou. Během sledování seriálu jsem dostal inspiraci a udělal jsem to realistické tak, jak to je možné.

10. Před zrušením webu aisnsim.com byl program na prodej za 10 euro včetně programového kódu. Tato možnost již není k dispozici, bude ještě někdy? A ve spojení s touto otázkou, našel jste na internetu již dokončenou verzi vaší hry nebo nějak upravenou?

Správně. Už to není ke koupi, ale máme odkaz ke stažení vůbec nejnovější verze AISNSim. Má to o pár více funkcí, které měly být část AISNSim 4.0. A jako poděkování Stargate komunitě za podporu mé práce, vám dávám tento odkaz.

11. A nakonec, víte něco o České republice? Například kde se nachází, nebo jiné informace?

Pocházím z Plovdivu v Bulharsku, takže není šance nevědět, kde Česká republika je. Teď žiji v Londýně a i jsem Prahu navštívil a zjistil jsem, že je to dost kouzelné město.

Ještě jednou děkuji za rozhovor a doufám, že tento rozhovor nebude poslední mezi těmi, které nás ještě čekají.

Odkaz ke stažení poslední verze hry zde.

Rozhovor v anglickém jazyce:

1. How do you actually thought to produce something like that?
—My name is Dobs Totev and I am the creator of AISNSim. When I founded AISNSim in 2007, I was about 15 years old. I was a huge fan of the Stargate SG-1 series and also the original Stargate (1994) movie but when Stargate Atlantis spin-off came out I was absolutely breath-taken. I was so impressed by the story, all the high-tech devices featured in the series, the new characters and the futuristic system interfaces of the city of the ancients.

One day, rewatching one of the episodes, I really felt like I wanted to be part of Atlantis and to be able to control of its systems and features. Therefore I decided to create AISNSim but not only I wanted to build it for myself but also wanted to share it with the Stargate community so that if there was someone out there who has felt the same as I did, to be able to experience too the feeling of being part of the city and relive the Atlantis story from the comfort of his own home.

2. Before the aisnsim.com was canceled, so I remember that I had read something or saw a simulation of the operating system Aurora and maybe something about SGUSim. What exactly should be in these simulators, but if you are seriously planning?
—That was correct. While the show was running, and after the SGU series was released I had planes too to create a Sim based on that story line but unfortunately they were never finished to a full version. A few betas were released with very basic features and then they projects were ended.

3. Will the project AISNSim 4.0 restored, or any other of your projects?
—The AISNSim project was unofficially ended in 2011. I did a few career decisions back then where my time became quite limited to work on the AISNSim project. I focused on becoming UI/UX Designer and opening a design agency for creating experiences for Web, Mobile & Console Devices as I realized I quite enjoyed building the UI of the Sim.

Despite that, I was still hoping that at some point I will have time to go back to it but realistically now we are 2017 and I still haven’t had time to go back working on it and In general, the technology has changed quite a lot since 2011 and I actually don’t even see the need for continuing the project in its current form.

Lately, I have been rewatching some of my favorite Stargate Atlantis episodes and I have been thinking about AISNSim in general and how awesome it was to feel the Atlantis Experience. I then started thinking that perhaps I could restore AISNSim in the form of an iOS App and then releasing it too for Android Devices but I am currently lacking the resources of an iOS Developer, so if there is any out there who is a Stargate enthusiast too, I would be really happy to be contacted on d.totev@ddobs.com so that we can talk in further details.

4. What things should be in the new version 4.0 AISNSim new or different than the first version?
—There will be no version 4.0 of AISNSim, but if odds are good there might be an AISNSim app for your mobile device.

5. How many people worked on this project?
— Originally was just me, then around version 3 I had one guy joining me who was quite passionate about Stargate and we continued working together on the project.

6. How long did it take before you released the first version? And how long were you actually in production simulator to continue?
— It took me about 1 summer and half winter to prepare the first version of the sim as I also had to learn how to develop it.

7. How much was difficult to create such a thing?
— It was quite complex especially when I was learning everything from scratch. Thanks to those efforts I have managed to learn many things and create my career path. I would always be grateful to the AISNSim project and the support it received from the Stargate Community. Sometimes I really miss that feeling and I am happy I have the memories to remember it.

8. Did you meet while creating some problems?
— There was always a problem - the problem of not having enough free time to work on something you love. Back then I was in high school so I was quite busy with my studies, then I started a full-time job as a Web/UI Designer for an agency in my home country and since then time has been the biggest obstacle for the development of the sim. Eventually, it caught up with me and I no longer had enough to spare to even create one new feature.

9. In the simulator are some screens that were seen in the series, which is actually about a view, but I wanted to ask you these screens can also produce you or have got from someone?
— All the screens in the Sim were manually created by me from scratch while watching the series to gain inspiration and make it as realistic as possible.

10. Before canceling aisnsim.com was program AISNSim on sale for € 10 and a programming code. This option is not available now, will therefore again? In connection with this question, have you found on the Internet has completed version, or somehow modified?
— That is correct. It is no longer available for purchasing, but we have a download link to the latest ever version of AISNSim. it has a bit more features that were going to form part of version 4 but they were never expanded enough to actually be presented as AISNSim 4.0. As a gratitude to the Stargate Community that supported my work I would provide it to you.

11. And finally, do you know anything about Czech Republic? Perhaps de is located, or other information?
— I am originally from Plovdiv, Bulgaria so there isn’t a chance not knowing where the Czech Republic is. I now live in London and I have visited Prague where I found it to be a quite charming city.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář